Зняття та виключення з військового обліку, мобілізація, новости, Снятие и исключение с воинского учета
Консультація

Зняття та виключення з військового обліку: у чому різниця

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація й іноді постає питання: в чому різниця між «знятий» та «виключений» з військового обліку. І не дарма, адже ці поняття різняться за підставами та наслідками.

Детальніше про це — читайте у нашому матеріалі.

Важливо не плутати ці два поняття, адже один з них є тимчасовим явищем. А саме — «знятий з військового обліку». Бо це не скасовує статусу військовозобов’язаного. Тобто у такому разі громадянин продовжує проходити військово-лікарську комісію, оновлювати дані зокрема щодо зміни місця проживання тощо. Варто зауважити, що зняття є тимчасовим і передбачає повернення на облік через той чи інший час відповідно до обставин (наприклад після відбування покарання за нетяжкий злочин).

Що стосується поняття «виключений з військового обліку», то воно означає, що людина є непридатною до служби та не підлягає мобілізації. Тобто особа звільняється від військового обов’язку. Такі категорії не мають оновлювати свої дані. Але можуть бути й виключення, коли у військово-обліковому документі немає відмітки про виключення. Тоді потрібно звертатися до ТЦК та СП для уточнення.

Хто підлягає зняттю з військового обліку
Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників:

які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов’язаних);
які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
які пройшли базову загальновійськову підготовку;
які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. — у мирний час);
які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
2) з військового обліку військовозобов’язаних:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
які зараховані до військового оперативного резерву;
в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
3) з військового обліку резервістів:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Хто підлягає виключенню з військового обліку
Так, відповідно до цієї ж статті закону, яка згадувалася вище, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
припинили громадянство України;
визнані непридатними до військової служби;
досягли граничного віку перебування в запасі.
Важливо. У громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. До нього просто вносяться дані про таке виключення.


Снятие и исключение с воинского учета: в чем разница

В Украине идет военное положение и общая мобилизация и иногда возникает вопрос: в чем разница между «снят» и «выключен» с воинского учета. И не зря, ведь эти понятия отличаются по основаниям и последствиям.

Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Важно не путать эти два понятия, ведь одно из них временное явление. А именно – «снят с военного учета». Потому что это не отменяет статус военнообязанного. То есть в таком случае гражданин продолжает проходить военно-врачебную комиссию, обновлять данные, в частности, по изменению места жительства и т.п. Следует заметить, что снятие временное и предполагает возврат на учет через то или иное время в соответствии с обстоятельствами (например после отбывания наказания за нетяжкое преступление).

Что касается понятия «исключен из военного учета», то оно означает, что человек непригоден к службе и не подлежит мобилизации. То есть лицо освобождается от воинского долга. Такие категории не должны обновлять свои данные. Но могут быть и исключения, когда в военно-учетном документе нет отметки об исключении. Тогда следует обращаться в ТЦК и СП для уточнения.

Кто подлежит снятию с военного учета
Согласно статье 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:

1) по военному учету призывников:

достигших 25-летнего возраста (после этого происходит взятие на военный учет военнообязанных);
выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;
которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
освобожденные от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
которые направлены на альтернативную (невоенную) службу (прим. – в мирное время);
которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
2) по военному учету военнообязанных:

выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства;
которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
которые отнесены к военному оперативному резерву;
в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
3) по военному учету резервистов:

выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставшие на военный учет по новому месту жительства;
которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
в других случаях – по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
Кто подлежит исключению из военного учета
Так, согласно этой же статье закона, которая упоминалась выше, исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
прекратили гражданство Украины;
признаны непригодными к военной службе;
достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Важно. У гражданина, исключенного из военного учета, военно-учетный документ не изымается. В него просто вносятся данные о таком исключении.

Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031