Авто

Автомобілі, які стоять на обліку у ТЦК, заборонили переміщати до інших областей – закон

Громадяни та бізнес більше не можуть переміщувати автомобілі, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, за межі України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним чи фізичним особам, здавати в оренду, надавати їх як предмет застави.

ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку. Крім того, для керівників підприємств введуть частковий наряд щодо передачі транспортних засобів.

Переміщувати автомобілі, які стоять на обліку в ТЦК, до інших областей чи продавати їх заборонено.

Відповідні зміни передбачає закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449), який набув сили 18 травня.

Так, стаття 6 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відтепер викладена у новій редакції.

Відповідно до неї з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК, забороняється відправляти за межі території України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів Збройним Силам України та іншим військовим формуванням.

Відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця.

Визначено, що військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян — власників транспортних засобів.

Тобто, не лише бізнес, але й звичайні власники авто підпадають під дію нового закону, незалежно від статі та відношення до військового обов’язку.

Не підлягає передачі Збройним Силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном. Норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки визначаються у відсотках за підприємством (установою, організацією) за галузями національної економіки.

Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають юрособи і громадяни внаслідок вилучення у них чи примусового відчуження транспортних засобів, визначається законом.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Нагадаємо, якщо підприємці будуть ігнорувати законодавство про військовий облік, їх штрафуватимуть до 59,5 тисяч грн. А громадян – до 22,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Президент підписав 17 травня.

________________________________________________________________________________________________________________

Автомобили, которые стоят на учете в ТЦК, запретили перемещать в другие области — закон

Граждане и бизнес больше не могут перемещать автомобили, которые находятся на воинском учете в ТЦК, за пределы Украины и в другие области, передавать права собственности на них юридическим или физическим лицам, сдавать в аренду, предоставлять их в качестве предмета залога.

ТЦК получит данные от МВД относительно автомобилей в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Кроме того, для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств.

Перемещать автомобили, которые стоят на учете в ТЦК, в другие области или продавать их запрещено.

Соответствующие изменения предусматривает закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449), который вступил в силу 18 мая.

Так, статья 6 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отныне изложена в новой редакции.

Согласно ей с момента объявления всеобщей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период и находящиеся на воинском учете в ТЦК, запрещается отправлять за пределы территории Украины и в другие области, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, в аренду (лизинг), предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершать другие действия, которые делают невозможным передачу таких транспортных средств Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.

Отправка таких транспортных средств во время общей мобилизации в смежные области разрешается после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортных средств на срок не более одного месяца.

Определено, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, которые обеспечивают эксплуатацию транспортных средств.

То есть, не только бизнес, но и обычные владельцы авто подпадают под действие нового закона, независимо от пола и отношения к воинской обязанности.

Не подлежит передаче Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства.

Порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином. Нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники определяются в процентах по предприятию (учреждению, организации) по отраслям национальной экономики.

Порядок возмещения государством стоимости имущества или убытков, которые несут юрлица и граждане вследствие изъятия у них или принудительного отчуждения транспортных средств, определяется законом.

Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Напомним, если предприниматели будут игнорировать законодательство о военном учете, их будут штрафовать до 59,5 тысяч грн. А граждан — до 22,5 тысяч грн. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 Президент подписал 17 мая.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930