18 мая, 18 травня, закон, консультация, мобілізація, Могут мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы в Украине в 2024 году., Подпадают ли под мобилизацию мужчины с инвалидностью ІІІ группы, Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи в Україні у 2024 році., Чи підпадають під мобілізацію чоловіки з інвалідністю ІІІ групи
Закон

Чи підпадають під мобілізацію чоловіки з інвалідністю ІІІ групи: що каже закон

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить зміни в мобілізацію людей з інвалідністю. Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи в Україні у 2024 році.

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, що після набуття чинності закону про мобілізацію, особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.

Проте люди, інвалідність яких установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд. Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров’ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.Обмежено придатні теж будуть проходити перевірку, після якої їх визнають або придатними, або не придатними до служби.

Відповідно до закону України.  Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

  • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
  • відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

 Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу. Але, така особа може вступити до лав української армії за власним бажанням і на контрактній основі. Рішення про мобілізацію такої людини за контрактом може ухвалюватися лише після ретельного медогляду та оцінки її здатності до військової служби і тільки за місцем проживання.

Якщо вам надійде повістка потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність.

Мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Але у будь-якому випадку військовозобов’язаному необхідно пройти  ВЛК та підтвердити факт наявності інвалідності.

Юристи БПД відмітили, що якщо людина не подавала заяву про надання відстрочки і проходила ВЛК менше ніж 6 місяців тому, то після набуття чинності  закону треба буде пройти ВЛК. Якщо  інвалідність була встановлена після 24 лютого 2022 року, то Кабмін та правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій. Процес перевірки буде визначений окремим Порядком КМУ, поки що він не прийнятий.

Підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності вважаються стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, які виникли в результаті захворювання, внаслідок травми або є вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності людини та її працездатності.

Щоб оформити інвалідність ІІІ групи, крім порушення функцій організму, у військовозобов’язаного також повинна бути конкретна хвороба з затвердженого переліку захворювань.

Непридатними з виключенням з військового обліку вважаються люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами.

Громадяни з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами також вважаються непридатними.

Військовозобов’язані, у яких короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12,0 дптр, вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

За наявності відповідних підстав для встановлення ІІІ групи інвалідності особа має право звернутися до МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) за місцем проживання або лікування.

Після цього необхідно звернутися до ТЦК та СП з заявою про надання відстрочки та документами, які підтверджують інвалідність. Це може бути пенсійне посвідчення інваліда або довідка МСЕК.


Подпадают ли под мобилизацию мужчины с инвалидностью ІІІ группы: что говорит закон

18 мая 2024 вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит изменения в мобилизацию людей с инвалидностью. Могут мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы в Украине в 2024 году.

Юристы Бесплатной юридической помощи отметили, что после вступления в силу закона о мобилизации, лица с инвалидностью всех трех групп будут освобождены от военной службы.

Однако люди, инвалидность которых были установлены после 24 февраля 2022 года, будут проходить пересмотр. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп была установлена в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности, в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных при защите Украины. Ограничены пригодные тоже будут проходить проверку, после которой их признают либо пригодными, либо не пригодными к службе.

В соответствии с законом Украины.   О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

  • признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;
  • согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к воинской службы по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу. Но такое лицо может вступить в ряды украинской армии по собственному желанию и на контрактной основе. Решение о мобилизации такого человека по контракту может приниматься только после тщательного медосмотра и оценки его способности к военной службе и только по месту жительства.

Если вам придет повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой документы, подтверждающие вашу инвалидность.

Мобилизация людей с инвалидностью возможна только по их согласию и только по контракту.

Но в любом случае военнообязанному необходимо пройти ВЛК и подтвердить факт наличия инвалидности.

Юристы БПД отметили, что если человек не подавал заявление о предоставлении отсрочки и проходил ВЛК менее 6 месяцев назад, то после вступления в силу закона нужно будет пройти ВЛК. Если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года, Кабмин и правоохранительные органы должны проверить обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий. Процесс проверки будет определен отдельным Порядком КМУ, пока он не принят.

Основанием для установления ІІІ группы инвалидности считаются устойчивые, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, возникшие в результате заболевания, вследствие травмы или врожденных пороков, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности человека и его трудоспособности.

Чтобы оформить инвалидность ІІІ группы, кроме нарушения функций организма, у военнообязанного должна быть конкретная болезнь из утвержденного перечня заболеваний.

Непригодными с исключением из военного учета считаются люди с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами.

Граждане с шизофренией, шизотиповыми и бредовыми расстройствами, аффективными расстройствами с часто повторяющимися фазами также считаются непригодными.

Военнообязанные, у которых близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр, считаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

При наличии соответствующих оснований для установления ІІІ группы инвалидности лицо имеет право обратиться в МСЭК (медико-социальную экспертную комиссию) по месту жительства или лечения.

После этого необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки и документами, подтверждающими инвалидность. Это может быть пенсионное удостоверение инвалида или справка МСЭК.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930