бізнес мобілізація, Боронования, Бронирование сотрудников, зміни для бізнесу та військовозобов’язаних осіб, изменения для бизнеса и военнообязанных лиц, Статус критично важливого підприємства, Что должно быть в повестке и можно ли отказаться, Что изменится с 18 мая, Що зміниться з 18 травня, Що має бути в повістці та чи можна відмовитися
Консультація

«Мобілізаційний» закон: зміни для бізнесу та військовозобов’язаних осіб

За новим законом про мобілізацію бізнес зобовʼяжуть не просто вести військовий облік, а забезпечувати вручення повісток, — ЗМІ.

Підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади, а також забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин.

Внаслідок змін до обов’язків бізнесу також додається
«забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників… на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому КМУ».

Отже, підприємства повинні будуть забезпечувати «оповіщення», а це поняття, як вже було сказано, включає у себе вручення повісток.

Що має бути в повістці та чи можна відмовитися;

У повістці вказується назва «Повістка», ПІБ військовозобов’язаного, адреса реєстрації або фактичного місця проживання, номер повістки, номер і дата розпорядження ТЦК про необхідність явки, дата, час та адресу явки в ТЦК, ім’я та підпис керівника ТЦК, дата видачі повістки та печатка .

Крім того, повістка має містити роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити причину. Зазначимо, зміна зовнішнього вигляду документа, якщо вона не впливає на зміст, припустима.

Якщо ви розписалися в повістці, але не можете з’явитися, то поважними причинами можуть бути хвороба, перешкода стихійного характеру, воєнні дії, смерть близького родича або інші обставини.

При цьому повідомити ТЦК потрібно протягом 3 днів від дати явки, вказаної в повістці. І протягом 7 календарних днів все одно необхідно з’явитися до військкомату.

При відмові від повістки складається акт, після чого ТЦК оформляє адміністративне стягнення — штраф 850 — 1700 гривень. Ігнорування «бойової повістки» загрожує тюремним терміном від 3 до 5 років.

Що зміниться з 18 травня;

Якщо військовозобов’язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставки до військкомату.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що якщо протягом п’яти днів поліції не вдалося розшукати та доставити особу, ТЦК направляє вимогу рекомендованим листом.

Така вимога вважається врученою, коли працівник пошти поставить підпис про отримання адресатом. Або зафіксує відмову від отримання чи неможливість доставити за адресою реєстрації.

Протягом 10 днів після повернення вимоги із позначкою пошти ТЦК надсилає матеріали справи до суду. Якщо буде доведено, що військкомат застосував усі можливі способи, щоб повідомити про обов’язок стати на військовий облік, суд може тимчасово призупинити дію водійських прав.

Крім того, новий закон передбачає, що заходи оповіщення проходитимуть під наглядом поліції. Самі поліцейські вручати повістки не будуть, а лише забезпечуватимуть порядок, щоб не допустити конфліктних ситуацій між військовозобов’язаними та представниками ТЦК.

Статус критично важливого підприємства:

  • На рівні цього основне не змінюється: такий статус можна буде отримати, і на його підставі можна буде бронювати працівників.
  • Як і до цього, критерії для отримання такого статусу зараз закріплені Постановою КМУ від 27.01.2023 № 76. Проте, в майбутньому можуть з’явитись зміни до цього документу, або взагалі може з’явитись новий документ, оскільки закон зобов’язує КМУ спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки переглянути критерії критичності підприємств. 

Бронювання:

  • Якщо підприємство має статус критично важливого підприємства, бронюванню підлягають тепер і його бенефіціарні власники, які не є працівниками.
  • Відстрочка у зв’язку з бронюванням надаватиметься лише тим заброньованим працівникам, які перебувають на спеціальному військовому обліку. Оскільки працівник самостійно не може ініціювати переведення із загального військового обліку на спеціальний, то видається, що ці зміни вводяться з тією метою, аби без зміни чинної процедури про звітування підприємства щодо заброньованих працівниках додатково зумовити, щоб такі заброньовані працівники особисто прибули до ТЦК та СП для оновлення даних, інакше їх не переведуть на спеціальний військовий облік і, відповідно, вони не отримають відстрочку.
  • Закон вводить обов’язок компаній оформити відстрочки за місцезнаходженням компанії, що змінює діючий підхід. Таким чином планується досягти того, щоб відповідний ТЦК та СП оперативно отримував інформацію про тих працівників, яких вони не можуть зрештою мобілізувати – відповідно, має зменшитись і кількість запитів про надання відомостей про таких працівників, які зараз надходять компаніям.

«Мобилизационный» закон: изменения для бизнеса и военнообязанных лиц

По новому закону о мобилизации бизнес обяжут не просто вести военный учет, а обеспечивать вручение повесток, — СМИ.

Предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и представлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам власти, а также обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению. обязанности по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части.

В результате изменений в обязанности бизнеса также добавляется
«обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников на сборные пункты путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов на осуществление такого процесса из Государственного бюджета, которая осуществляется не позднее чем через месяц после подачи соответствующего обращения в порядке, установленном КМУ».

Следовательно, предприятия должны обеспечивать «уведомление», а это понятие, как уже было сказано, включает в себя вручение повесток.

Что должно быть в повестке и можно ли отказаться:

В повестке указывается название «Повестка», ФИО военнообязанного, адрес регистрации или фактического места жительства, номер повестки, номер и дата распоряжения ТЦК о необходимости явки, дата, время и адрес явки в ТЦК, имя и подпись руководителя ТЦК, дата выдачи повестки и печать.

Кроме того, повестка должна содержать разъяснения о последствиях неявки и обязанности сообщить причину. Отметим, что изменение внешнего вида документа, если оно не влияет на содержание, допустимо.

Если вы расписались в повестке, но не можете явиться, то уважительными причинами могут быть болезнь, помеха стихийного характера, военные действия, смерть близкого родственника или другие обстоятельства.

При этом сообщить ТЦК нужно в течение 3 дней со дня явки, указанной в повестке. И в течение 7 календарных дней все равно необходимо явиться в военкомат.

При отказе от повестки составляется акт, после чего ТЦК оформляет административное взыскание – штраф 850 – 1700 гривен. Игнорирование «боевой повестки» грозит тюремным сроком от 3 до 5 лет.

Что изменится с 18 мая;
Если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставки в военкомат.

Новый закон о мобилизации предусматривает, что если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить лицо, ТЦК направляет требование заказным письмом.

Такое требование считается врученным, когда работник почты поставит подпись о получении адресатом. Или зафиксирует отказ от получения или невозможность доставить по адресу регистрации.

В течение 10 дней после возвращения требования с отметкой почты ТЦК направляет материалы дела в суд. Если будет доказано, что военкомат применил все возможные способы сообщить об обязанности стать на военный учет, суд может временно приостановить действие водительских прав.

Кроме того, новый закон предусматривает, что меры уведомления будут проходить под наблюдением полиции. Сами полицейские вручать повестки не будут, а будут только обеспечивать порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций между военнообязанными и представителями ТЦК.

Статус критически важного предприятия:

  • На уровне этого основное не меняется: такой статус можно получить, и на его основании можно будет бронировать работников.
  • Как и прежде, критерии для получения такого статуса сейчас закреплены Постановлением КМУ от 27.01.2023 № 76. Однако, в будущем могут появиться изменения к этому документу, или вообще может появиться новый документ, поскольку закон обязывает КМУ совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки пересмотреть критерии критичности предприятий.

Бронирование:

  • Если предприятие имеет статус критически важного предприятия, бронированию подлежат теперь и его бенефициарные владельцы, не являющиеся работниками.
  • Отсрочка в связи с бронированием будет предоставляться только забронированным работникам, состоящим на специальном военном учете. Поскольку работник самостоятельно не может инициировать перевод из общего военного учета на специальный, то кажется, что эти изменения вводятся с той целью, чтобы без изменения действующей процедуры об отчёте предприятия по забронированным работникам дополнительно обусловить, чтобы такие забронированные работники лично прибыли в ТЦК и СП для обновление данных, иначе их не переведут на специальный военный учет и соответственно они не получат отсрочку.
  • Закон вводит в обязанность компаний оформить отсрочки по местонахождению компании, изменяющей действующий подход. Таким образом, планируется достичь того, чтобы соответствующий ТЦК и СП оперативно получал информацию о тех работниках, которых они не могут в конце концов мобилизовать – соответственно, должно уменьшиться и количество запросов о предоставлении сведений о таких работниках, которые сейчас поступают компаниям.

📗 Ділова Одеса Телеграм
📘 Facebook
📙 Сайт

Консультация специалиста

Календар

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031